• تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳
  • تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲
  • ۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸ || ۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ || ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳ ||

وقف اوقاف

وقف اوقاف

وقف اوقاف، موضوع وقف در اغلب موارد با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است.
به همین دلیل اگر کسی قصد وقف مال خود را دارد بهتر است. حتما با یک وکیل اوقاف باتجربه مشورت کند. و بعد از دریافت مشاوره برای تنظیم وقف‌نامه به کمک وکیل اقدام کند. علاوه بر این کسانی که مالی برای آن‌ها وقف شده است نیز به کمک و مشاوره وکیل اوقاف نیاز دارند، چرا که ممکن است اختلافاتی میان موقوف علیهم ایجاد شود و یا برای پیگیری در سازمان اوقاف به حمایت وکیل اوقاف نیاز باشد.

موسسه حقوقی صلح صدرا دارای بهترین وکیل ملکی در تهران می باشد که می تواند شما را در امر وقف اوقاف یاری کند.

وقف‌ بر نفس

۱. وقف بر نفس، باطل است. یعنی واقف نمی تواند خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم قرار دهد. (م ۷۲ ق.م)

۲. وقف بر نفس دو صورت دارد:

وقف بر نفس واقعی: یعنی واقف خود را موقوف علیه یا در شمار موقوف علیهم قرار دهد.

وقف بر نفس حکمی (اعتباری): یعنی واقف شرط کند که از محل منافع مال موقوفه، دیون او، مانند نفقه همسر یا فرزندانش تأدیه شود یا آن که واقف، خود را متولی قرار دهد و از منافع مال موقوفه، مبلغ نامتعارفی را به عنوان حق التولیه برای خود قرار دهد. (اگر مبلغ حق التولیه متعارف باشد، بلااشکال است).

٣. وقف بر دیون باطل است؛ اما وقف بر دیان (طلبکاران) صحیح است. به عبارت دیگر، وقف برای تأدیه دیون هم یکی از حالات وقف بر نفس و درنتیجه باطل است. مانند آن که شخصی مالی را وقف کند که از ناحیه منافع آن مال، نفقه اقارب واجب النفقه وی تأدیه شود. (م ۷۲ ق.م) این وقف، وقف بر دیون است که باطل است. اما اگر شخصی مالی را به نفع طلبکارانش وقف کند، وقف بر دیان است و صحیح است.

۴. وقفی که باعث کاهش دیون واقف شود صحیح است. برای مثال، نفقه اقارب (عمودی) در صورت نیاز مالی و عدم توانایی برای کار کردن بر عهده شخص است. که اگر واقف مالی را برای اقارب خود وقف کند که تمکن مالی پیدا کنند این وقف صحیح است.

۵. اگر وقف عام باشد و خود واقف نیز مشمول عنوان عام موقوف علیهم شود خود واقف نیز می تواند ازآن استفاده کند یعنی در وقف بر مصالح عامه مثل ساخت مسجد یا ساخت مدرسه یا بیمارستان اگر خود واقف هم از آن ها منتفع شود وقف بر نفس نیست و صحیح است. (م ۷۴ ق.م)

۶. وقف بر اقارب صحیح است. (م۷۳ ق.م)

۷. متولی شدن خود واقف و گرفتن اجرت از منافع مال موقوفه صحیح و وقف بر نفس نیست.

تماس جهت مشاوره