به منظور تنظیم حرفه ای قراردادها ذکر این مسأله بسیار حائز اهمیت است که با توجه به شرایط خاص حاکم بر یک قرارداد و از نقطه نظر ویژگی‌های هر قرارداد، نظریات طرفین قرارداد، اوضاع و احوال محیط بر قرارداد، از همه جهات حقوقی و غیرحقوقی یا سایر خصوصیات دیگر مصلحت می‌باشد تا در تهیه قراردادها قبل از تنظیم و انعقاد آن‌ها طرفین یا یک طرف با کارشناس متبحر یا وکلای متخصص مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا در تنظیم قراردادها مشاوره نموده تا از مشکلات آتی که با بی‌توجهی به متن قرارداد تنظیم می‌شود مصون بمانند.

تنظیم حرفه ای قراردادها توسط موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

منظور از تنظیم حرفه ای قرارداد حقوقی نگارش یک متن جامع است که مشاور حقوقی قرارداد و وکیل امور قرارداد با لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین و با اشراف کامل به قوانین حاکم بر کشور تنظیم می‌نماید. که تمامی نکات و مسائل حقوقی در آن رعایت شده باشد.

مبانی تنظیم و نگارش قراردادها توسط مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا

۱. تعریف قرارداد: مطابق قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد، همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی که مبین اصل آزادی قراردادهاست مقرر می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین قرارداد را می‌توان به توافق قانونی دو یا چند نفر در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.

۲. شرایط اساسی برای صحت قرارداد: قراردادها یا عقود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله باشند تا بتوان آثار حقوقی و قانونی بر آن‌ها متردد نمود. شرایط ذیل شرایط اساسی برای صحت هر معامله، عقد یا قراردادی است که در صورت فقدان آن عقد، قرارداد و معامله باطل خواهد شد.

الف. قصد طرفین و رضای آنها: تصمیم به انجام و اراده‌ی ایجاد یک عقد را قصد رضا گویند.

ب. اهلیت طرفین: اهلیت طرفین به معنی عاقل، بالغ و رشید بودن است. خود اهلیت بر دو نوع است:

اهلیت تمتع: یعنی صلاحیت شخص برای دارا شدن حق، که با زنده متولد شدن دارای آن می‌شود.

اهلیت استیفاء: یعنی صلاحیت شخص برای بکار بردن حقی که دارا شده است.

ج. موضوع معین مورد معامله

د. مشروعیت جهت معامله

تنظیم قرارداد – نکات مهم در تنظیم قراردادها

۳. اقسام عقود و معاملات: عقود لازم و عقود جایز، عقود خیاری، عقود منجز و عقود معلق، عقود معوض و عقود غیر معوض، عقود تملیکی و عقود عهدی، عقود رضایی و عقود تشریفاتی

۴. عناوین و موضوع قراردادها: قرارداد فروش، قرارداد بیع، قرارداد ودیعه، قولنامه( تعهد به انجام قرارداد) مبایعه نامه، قرارداد رهن، قرارداد اجاره، قرارداد مدیریت، قرارداد کار

۵. طرفین یا اطراف قرارداد

۶. شرایطی که موضوع قرارداد باید داشته باشد

۷. مدت قرارداد

۸. مالیات و بیمه و ضمانت در قرارداد

۹. خسارت عدم انجام تعهد و نحوه جبران و وجه التزام

۱۰. حل اختلاف ناشی از قرارداد

مشاوره حقوقی و تنظیم انواع قراردادهای مشارکت، خرید و فروش، قراردادهای خصوصی میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و تنظیم حرفه ای قرارداد های پیمانکاری برای شرکت ها و نظارت بر حسن اجرای قراردادها توسط وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل در تهران  –  وکیل دادگستری در میرداماد  –  وکیل در ظفر