فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع فروش ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. و هر

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. و هر کدام از ایشان در ملک با هم شریک باشند. که به این معنی که هر یک از شرکاء در جزء به جزء آن مالکیت دارند. البته این اشاعه به این معنی نیست. که نتوان برای هر یک از شرکاء سند رسمی به نسبت حق خویش صادر نمود. بلکه می توان نسبت به سهم مشاعی هر مالک جداگانه با درج میزان سهم مالکانه مشاعی سند مالکیت صادر نمود.

اصولاً خرید ملک مشاع به علت تعداد مالکین می تواند دشوار باشد. اما بهتر است بدانیم هر یک از مالکین ملک مشاع حق دارند. بدون اجازه مالکین دیگر اقدامات حقوقی از قبیل فروش هبه صلح را به نسبت سهم خود انجام داد. حال ممکن است. شریک دیگر راضی به این اقدامات نباشد. و باعث ایجاد مشکلاتی شود که طرفین سعی می کنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج نمایند.

برای پایان دادن به وضعیت مشاع و اختلاف مالکین مواردی وجود دارد. که ذیلاً به آنها می پردازیم:

  • پایان دادن شراکت با توافق طرفین

طرفین می توانند با توافق و رضایت ملک مشاع را بین خود تقسیم کنند. که در این صورت باید تقسیم نامه ای اعم از عادی یا رسمی تنظیم کننده البته اگر بین شرکاء افرادی همچون مجانین و یا صغار (کودکان) وجود داشته باشد، تقسیم صرفاً در دادگاه بعمل خواهد آمد.

  • افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع عبارت است از: جدا سازی سهم مشاع هر یک از شرکاء از حالت اشاعه، بدین معنی که تقسیم مال به نسبت سهم هر یک از شرکاء در صورت عدم توافق طرفین به تقسیم آن و برای انجام آن بسته به وضعیت و سابقه ثبتی ملک می توان به اداره ثبت محل وقوع ملک و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نمود. به این صورت که اگر ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر ثبت املاک داشته باشد. مرجع صالح اداره ثبت محل وقوع ملک است و اگر سابقه ثبتی نداشته باشد. ناگزیر برای افراز ملک مشاع بایستی به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کرد.

خرید و فروش ملک مشاع

  • دستور فروش ملک مشاع

تقاضای دستور فروش ملک مشاع لزوماً بعد از تشخیص عدم افراز و تقسیم قابل رسیدگی است. پس از آنکه گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر شد. هر یک از مالکین مشاعی می توانند. با مراجعه به محاکم دادگستری درخواست ملک مشاع را تقدیم کنند. هر یک از شرکاء می توانند برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند. دستور فروش ملک مشاع صادره از دادگاه قطعی بوده چون حکم یا قرار نبوده و قابل اعتراض نیست. پس بهتر است قبل از هرگونه اقدام با بهترین وکیل ملک تهران در این خصوص مشورت نمایید.

ارتباط با موسسه حکقوقی صلح صدرا

آدرس: تهران، خیابان ظفر، خیابان مصدق (نفت) شمالی، کوچه دامغانی، پلاک۳۸، واحد ۲

تلفن های ثابت:

۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۶ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۱۱۲

۰۲۱۲۲۲۲۱۸۶۷ – ۰۲۱۲۶۴۱۳۷۶۳

تلفن های همراه:

۰۹۱۲۱۹۳۲۴۲۸

فکس:

۰۲۱۲۶۴۱۳۶۰۳

ارسال دیدگاه